logo

logo

Gözlerimizin Nuru Efendimiz (s.a.v)

PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V)'İN VEFATI HAKKINDA

Peygamber Efendimiz altmış üç yaşında iken - bazı rivayetlerde farklı nakiller vardır - Rebiülevvel ayından tam on iki gece geçtikten sonra öğlen civarı vefat etmiştir (282). Peygamberimiz on dört gün hasta yatmıştı. Peygamber Efendimiz Çarşamba gecesi defnolundu.


logo

(282) Bu ifade İbni İshak'ın sözü olup İbni İshak tarafından Taberi'nin "Tarih"inden (215/3) nakledilmiştir, yine İbni Sa'd'ın "Tabakat"ında (272/2) Vakıdi'den ve "Muntazam"da İbnül Cevzi'den naklettiği kavillerinden biridir, bunu "Ravdü'l Ünf"te Süheyli (577/7) takip ederek şöyle demiştir : (Peygamber Efendimizin Rebiülevvel ayının on ikisi, on üçü, on dördü veya on beşinde vefat ettiği doğru değildir. Müslümanların üzerinde icma' ettikleri şey Peygamberimizin veda haccında Arafat'ta vakfe ettiği Cuma gününün Zilhicce ayının dokuzuncu günü olduğudur. O yıl Zilhicce ayının birinci günü Perşembe günü idi. Muharrem ayı olsa Cuma veya Cumartesi olur, şayet Cuma günü ise ... Yine eğer Safer ayı olsa Cumartesi veya Pazar olurdu, şayet Cumartesi günü ise ... Eğer Rebiülevvel ayı olsa Pazar veya Pazartesi olurdu ve her halukarda bu hesaba göre Rebiülevvel ayının on ikinci günü hiçbir biçimde Pazar günü olmaz; Taberi, İbnu Kelbi ve Ebu Mihnef'ten naklederek Peygamber Efendimizin Rebiülevvel ayının İkinci günü vefat ettiğini zikretmiştir. Bu ifade her ne kadar cumhurun görüşünün aksi yönde ise de söz konusu aydan önceki her üç ayın da yirmi dokuz gün çekmesi dolayısıyla akla uzak olmayan doğru olabilecek bir ihtimaldir).

Zehebi de "Tarihuhu"da (568/1) bu kavillerden söz etmekte ve bununla ilgili olarak Süleyman Teyyimi, İbni İshak'ın ifadeleri çerçevesinde Vakidi ve Taberi'nin; İbnu Kelbi ve Ebu Mihnef'ten yaptıkları nakilleri sunmaktadır ki bu durum O'nun bu görüşü tercih ettiğine delalet etmektedir, kuşkusuz en doğrusunu Allah bilir.

123456