logo

logo

Gözlerimizin Nuru Efendimiz (s.a.v)

PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V)'İN ŞAKALARI - MİZAHI

Peygamber Efendimiz (s.a.v) şaka yapar ancak doğru söz haricinde gerçek dışı hiçbir şey söylemezlerdi. (116)

Bir gün Resulullah Efendimiz'e (s.a.v) bir kadın gelip "Ya Resulullah beni deveye bindir" demişti. Peygamber Efendimiz (s.a.v) de şöyle buyurmuşlardı: "Ben seni bir deve yavrusuna bindireyim", Kadın da "O beni taşıyamaz" diyince Peygamber Efendimiz "Seni bir deve yavrusundan başkasına bindirmeyeceğim buyurdular. Kadın tekrar "O beni taşıyamaz ki" diyince orada bulunan insanlar kadına "tüm develer sonuçta bir devenin yavrusu değil mi" dediler. (117)

Yine bir keresinde Peygamber Efendimiz'e (s.a.v) bir kadın gelmiş ve şöyle demişti: "Ya Resulallah benim kocam hasta ve sizi çağırıyor", Resulullah Efendimiz (s.a.v) de "senin kocan şu gözünde ak bulunan adam değil mi" buyurdular. Kadın eve dönüp kocasının gözünü açıp baktı, kadının kocası kendisine, sana ne oldu, diye sorunca; kadın; "Resulullah Efendimiz (s.a.v) bana senin gözünde beyaz olduğunu söyledi" dedi. Bunun üzerine kadının kocası da peygamber efendimizin şakasını anlayıp "gözünde beyaz olmayan hiç kimse var mı acaba" diye cevap verdi.


logo

(116) Buhari (2280) ve Müslim (1577) tahriç etmişlerdir. (.) Tirmizi (1990), Beyhaki (248/10), Ahmed (340/2) ve diğerleri tahriç etmişlerdir.
(117) İbni Sa'd (224/8) tahriç edip söz konusu kadının Ümmü Eymen olduğunu belirtmiş ve yine Ebu Davud (4959), Tirmizi (1991), Beyhaki (248/10) ve diğerleri tahriç etmişlerdir: ifadede (bir adam ....) ibaresi vardır. (.) "Şifa"da Kadı Iyad (sayfa 728) isnadsız olarak zikretmiş, "Cami'ul Usul"da İbn'ül Esir (55/11) Enes Hadisinden alıntılar yapmış ve "Tecrid'üs Sihah" adlı eserinde sağlam eklemeler yapmıştır. Iraki "Tahricu Ehadisi'l İhya" adlı eserinde (129/3) şöyle demiştir: "Zübeyr bin Bekar 'Nükte ve Latifeler - Elfukahetü ve'l Mizah' adlı kitabında tahriç etmiş, İbni Ebi Dünya da Abide bin Sehm el-Fehri'nin hadisinden ihtilaflı olarak rivayet etmiştir.

12