logo

logo

Gözlerimizin Nuru Efendimiz (s.a.v)

PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V)'İN SİLAHLARI HAKKINDA

Peygamber Efendimiz'in dokuz adet kılıcı vardı, bunlardan;

Zülfikar, Beni Haccac es-Sehmiyye ait olup Peygamber Efendimizin payına düşen Bedir Ganimetlerindendi. Peygamber Efendimiz Uhud yenilgisi öncesi rüyasında bu kılıcın ağzında bir çentik açıldığını görmüştü(204).

Söz konusu kılıçlardan şu üçü de Beni Kaynuka'dan peygamber efendimizin hissesine düşmüştü: Elkelei, Elbettar ve Elhetf.

Yine Mihzem, Rüsub ve babasından miras kalan bir kılıç (205),

Peygamber Efendimiz'in, kendisine Sa'd bin Ubade'nin vermiş olduğu Adb adlı başka bir kılıcı da vardı.


logo

(204) Hakim (128/2), Tirmizi (1561), "Elkübra"da Nesai (7600), Beyhaki(41/7) ve Ahmed (271/1) tahriç etmişlerdir. "Zübabü's Seyf" Kılıcın ağzı anlamına gelmektedir.
(205) Adı, Me'sur'dur. Essalihi "Sübulü'l Hüda ve'r Reşad"da (583/7) İbnu Sa'd'dan (485/1) naklen zikretmektedir.

1234