logo

logo

ALEMLERİN HÜZÜN YILI

EVLATLARI

Allah Resulünün altı evladı vardı. İkisi erkek ve dördü kız. Erkekler: Kasım ve İbrahim. Kızlar ise, Zeyneb, Rukiyye, Ümmü Gülsüm, Fatıma. Kızların hepsi islama yetişmişler ve Allah Resulünün ardınca hicret etmişlerdir.

Zübeyr bin Bekar kavlince, Abdullah isimli bir oğulları da olmuştur. Ona "Tayyib" ve "Tahir" demişlerdir. Küçük yaşta Mekke'de vefat etmiştir.

İbn-i İshak, Kâinatın Fahri'nin "Tayyib" ve "Tahir" adında iki evladı daha olduğunu söylemektedir.

İşin tam gerçeği şudur ki, yukarıdaki isimlere ilave olarak Abdullah'ı ele almak şartı ile Peygamber evladı, üçü erkek ve dördü kız, yedidir.

Allah Resulü'nün ilk dünyaya gelen çocuğu Kasım'dır. Nübüvvetten evvel doğmuş ve yürümeye başlayıncaya kadar hayatta kalmışlardır.

Kızların en büyüğü Hazret-i Zeynep'tir. Dünyaya geldikleri zaman Peygamberler Peygamberi 30 yaşlarındaydı. Hicretin sekizinci yılında ebediyete göçmüştür.

Ondan sonra Hazret-i Rukkiye, Allah Resulü 33 yaşında iken doğdu. Bedir Gazası esnasında Medine'de Hazret-i Osman'ın nikâhında iken vefat etti.

Başta kuduz kâfir Ebu Leheb'in oğlu Utbe'ye nikâh edilmişti. Hazret-i Ümmü Gülsüm de Ebu Leheb'in öbür oğluna nikâhlanmıştı.

Varlığın sebebi olan Cenab-ı Peygamber insanları islama davet edince Ebu Leheb kudurdu, Allah'ın Sevgilisine diliyle eza ve cefa ediyordu. Hakkında Tebbet suresi nazil oldu. "Elleri kurusun" manasına gelen ayeti duyunca, oğullarını çağırıp şöyle dedi:

- Muhammed'in kızlarını boşayın!

Peygamber kızlarının ikisi de kuduz kâfirin oğullarıyla henüz birleşmemişlerdi. Kocaları onları boşadı. Sonradan Hazret-i Rukkiye'yi hayâ ve edep incisi Hazret-i Osman nikâhladı ve onunla iki defa Habeşistan'a hicret etti.

Hazret-i Ümmü Gülsüm, Ebu Leheb'in ikinci oğluna verilmişti. Bu lanetli kâfir, Peygamber kızını boşadığı gün Kainatın Efendisi'nin karşısına dikildi ve karanlık ağzını açıp dedi:

- Senin dinini inkâr ediyor ve kızını boşuyorum! Sen beni sevmiyorsun, ben de seni sevmiyorum.

Ve dağdan inmiş bir canavar gibi Allah Resulünün üzerine saldırıp gömleğini yırttı. Bir müddet sonra da Şam'a ticaret için gitti.

İnsanlığın Efendisi ona beddua ettiler:

- Allah'ım! Bu kafirin üzerine yırtıcı canavarlarından birini musallat et!..

Ebu Leheb'in oğlu Şam yolunda Zerka dedikleri noktaya konduğu zaman üzerine bir arslan saldırıp onu parça parça etti. Ve Peygambere ettiği cefanın cezasını böylece çekti. Öteler âleminde çekeceği ceza kim bilir nasıl?..

Hazret-i Ümmü Gülsüm Allah Resulü'nün üçüncü kızıydı. Hazret-i Rukiyye'nin ölümünden bir sene sonra, hicretin üçüncü yılı, Hazret-i Osman'a nikâh edildi. Onunla altı yıl beraber yaşadı ve hicretin dokuzuncu senesi vefat etti. Cenaze namazını Allah'ın Resulü kıldırdı. Hazret-i Ali, Hazret-i Fadl ve Hazret-i Üsame tarafından defnedildi.