logo

logo

YARADILMIŞLARIN İLKİ

IŞIK ÜSTÜ IŞIK

Kâinatın yaratılış sebebi, Allah'ın Sevgilisi, topyekun zaman ve mekân ve bütün mahlûkatın Peygamberi Cenâb-ı Muhammed' in nûru, ilk defa Hz. Âdem'in alnına nakşedildi...

Âdem peygamberin alnı bu nur ile güneş gibi pırıldadı. Bu nûr, bütün fezayı, zaman ve mekânı dolduran ışık üstü bir ışıktı...

Aziz ve Celil olan Allah, Havvâ'yı yaratıp Hz. Âdem' e verdikten sonra, Âdem'in Havvâ'ya geçen feyiz ile kırk çocukları oldu. Havvâ, her defasında ikiz doğuruyordu.. Yalnız Şit'i tek doğurdu... Peygamberlik böylece Hz. Âdem'den Şit'e geçti... Âdem peygamberin vefatından sonra Âdem evlâdına Şit Aleyhisselam vâsi oldu...

Muhammedi nur da, Âdem peygamberden, oğlu Şit peygambere geçti. Şit Aleyhisselam da oğluna, babasından aldığı ulvi öğüdü devretti ve dedi:

- Taşıdığın Muhammedi nuru tertemiz kadınlar yoluyla sahibine ulaştır ve kirli kadınlara yakınlık gösterme!.. Ve bu emaneti oğuldan oğla geçiriniz!..

İlk defa Âdem Aleyhisselam da karar kılan Muhammedi nur, peygamberden peygambere atlayarak Hazret-i İbrahim' e kadar geldi...

Oradan ve İsmail peygamberden şubelenip, nesil nesil uzadı ve sonsuzluk Nebisi Cenâb-ı Mustafa' ya oymaklık şerefinin sahibi Kureyş'in Hâşimi koluna gelip dayandı...

Tâ Hazret-i Âdem'den, İnsanlığın Efendisine baba olmak şerefini taşıyan Abdullah bin Abdülmuttalib'e kadar hal böylece kıvrım kıvrım devam etti. Ve süzüle süzüle esas sahibine. Cahiliyet pisliğinden korundu...

Allah'ın arslanı ve evliyalar sultanı Hazret-i Ali' den:

- Kâinatın Efendisi şöyle buyurmuşlardır: Ben nikâhtan doğdum, zinadan gelmedim... Âdem'den anam ve babama gelinceye kadar cahiliyetin o kirli fiilinden bana zerre bulaşmadı...

Muazzez sahabelerden Ebu Hureyre (r.a) nakli:

Varlığın sebebi olan Cenâb-ı Peygamber buyuruyorlar:

- "Ben , devirden devire ve aileden aileye intikal (ile İstıfa) eden Âdemoğulları soylarının en temizlerinden nakil olundum. Nihayet şu içinde bulunduğum (Haşimi) câmina (sın) dan neş'et ettim"

Bu hadis de İbn-i Abbas (r.a) Hazretlerinden:

Nebiyi Muhterem (s.av.) buyurdular:

- "Benim bütün neseb kollarımda zinadan eser yoktur. Allah (c.c) beni daima pâk babaların sulbûnden pâk annelerin rahmine geçirerek vücuduna getirdi. Neseb kollarımda ne zaman iki şube peydahlansa, ben o şubelerden hayırlısına geçerdim...

Yine İbn-i Abbas (r.a) dan nakil:

Allahın Resûlü buyurdular:

- Allah mahlûkatı yarattı; beni en üstünlerden, en iyi nesilden kıldı. Sonra kabileler arasında bir seçme yaptı; beni en iyi kabileden kıldı. Sonra batınlar arasında bir seçme yaptı, beni en iyi batından kıldı. Şu halde ben zat ve şahıs bakımından da soy bakımından da en ileriyim.

12