logo

logo

logo

SAHABE-İ KİRAMIN ÜSTÜNLÜK SIRASI ŞÖYLEDİR:

♦ Muhacirler: Mekke alınmadan önce, memleketlerini terk ederek, Medine’ye hicret edenlerdir.

♦ Ensar: Medine ve civarında, Evs ve Hazrec kabilesindeki Müslümanlara denir.

♦ Diğer Sahabe-i kiram: Mekke alındıktan sonra imana gelenlerdir. Bunlara Muhacir ve Ensar denmez. Yalnız Sahabe denir.

♦ İmam-ı Süyuti hazretleri Tarih-ul-Hulefa da diyor ki: Ehl-i sünnet âlimleri, söz birliği ile bildiriyor ki, Sahabe-i kiramın en üstünleri, dört halifedir. Sonra, Aşere-i mübeşşere ile Hazret-i Hasan, Hazret-i Hüseyin ve Bedir Ashabıdır. Sonra Uhud’ta ki 700 kahramandır. Bunlardan sonra, ağaç altında Resulullah (s.a.v)’e, “Ölmek var, dönmek yok” diye söz veren 1400 sahabedir. Bu sözleşmeye Biat-ür ridvan denir.

♦ İmam-ı Begavi, Mealimüttenzil ismindeki tefsir kitabında diyor ki:
Cabir bin Abdullah dedi ki,
Resulullah(s.a.v); Ağaç altında benimle sözleşenlerden hiçbiri Cehenneme girmez! buyurdu. (Müslim, Ebu Davud, Tirmizi) Bu sözleşmeye, Biat-ür-ridvan denir. Çünkü Allah-ü Teâlâ, bu 1400 kişiden razıdır. Kur’an-ı kerim de Fetih Suresi 18.ayette “Ağaç altında, sana söz veren müminlerden, Allah elbette razıdır.”buyuruldu.

♦ Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar diridirler; Allah’ın, lütuf ve kereminden kendilerine verdikleri ile sevinçli bir halde Rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar. Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehit kardeşlerine de hiçbir keder ve korku bulunmadığı müjdesinin sevincini duymaktadırlar. Onlar Allah’tan gelen nimet ve keremi ve Allah’ın, müminlerin ecrini zayi etmeyeceğini müjdelemek isterler. (Âl-i İmran Suresi 169-171.ayetler)

♦ Sahabe-i kiram buyuruyor ki: Resulullah(s.a.v) efendimiz, Bedir ve Ridvan Biat’ında bulunan bir kimsenin cenaze namazını kılarken, onun üzerine 9 tekbir alırdı. Fakat Bedir'de bulunup da Ridvan Biat’ında bulunmamış yahut da Biatı Ridvan'da bulunup da Bedir'de bulunmamış bir kimsenin cenaze namazında 7 tekbir alırdı. Ne Bedir, ne de Biatı Ridvan'da bulunmayan kimsenin cenaze namazında ise 4 tekbir alırdı. [İ.Asakir]

♦ Hz.Ebubekir(r.a), Bilal-i Habeşi(r.a)’in azat edilmesi için para verince, Leyl suresinde övüldü:
“Temizlenmek için malını hayra verip, [günahtan] çok sakınan ateşten uzaktır. O, iyiliği bir menfaat için değil, Rabbinin rızasını kazanmak için yaptı. Kendisi de, Cennete girip hoşnut olacaktır.”
(Leyl Suresi 17-21.ayetler)

♦ Resulullah Aleyhisselam, vefatından 8 gün önce, Hazret-i Ebu Bekir(r.a)’i kendi yerine imam tayin buyurarak, halife olacağına işaret eyledi. Bir seferinde de, Hazret-i Ebu Bekir(r.a) bulunmadığı için, Hazret-i Ömer(r.a) imam oldu. Resulullah Aleyhisselam, Hazret-i Ömer(r.a)’in sesini işitince; Hayır, hayır, Allah-ü Teâlâ ve Müslümanlar Ebu Bekir(r.a)’den razıdır, namazı Ebu Bekir kıldırsın! buyurdu. Sahabe-i kiram arasında, babası, anası ve çocuklarının ve torunlarının hepsi imana gelen, Hazret-i Ebu Bekir’den başka kimse yoktu. Resulullah Aleyhisselam; Ebu Bekir’in malı gibi hiçbir kimsenin malı bana faydalı olmadı. ( Ahmed bin Hanbel)

♦ Al-i İmran suresinin “ İşlerinde onlara danış ” mealindeki 159. âyeti, Hazret-i Ebu Bekir(r.a) ve Hazret-i Ömer(r.a) ile müşavere etmek için geldi.

♦ Tevbe suresinin 41. âyetinde, “Mağaradaki iki kişinin ikincisi” buyurularak, Hazret-i Ebu Bekir(r.a) övüldü.

♦ Bakara suresinin, “Gece-gündüz, gizli-açık, mallarını hayra sarf edenlerin mükâfatlarını Rableri verecektir. Onlara korku ve üzüntü yoktur.” mealindeki 274. âyeti, Hazret-i Ebu Bekir(r.a) için inmiştir. Çünkü o, geceleri on bin altını gizli, on bin altını da, göz önünde olarak ve gündüzleri de böyle onar bin altını sadaka vermiştir.

♦ Hadis-i şerifte buyuruldu ki: “Ebu Bekir ile Ömer’i sevmek iman, bunlara düşmanlık küfürdür.” [İbni Adiy]

HADİS-İ ŞERİFLERDE BUYURULDU Kİ:

♦ On kişi Cennette dir. Ebu Bekir ve Ömer ve Osman ve Talha ve Zübeyr ve Abdurrahman bin Avf ve Ali bin Ebi Talib ve Sa’d bin Ebi Vakkas ve Ebu Ubeyde bin Cerrah ve Said bin Zeyd.” [Tirmizi, İbni Mace, Taberani, İbni Asakir, Beyheki, Dare Kutni, Hakim, Ebu Nuaym, ibni Sa’d]

♦ Şu dört kişinin sevgisi bir münafığın kalbinde toplanmaz. Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali. [İbni Asakir]

♦ Allah-ü Teâlâ, namazı, zekâtı ve orucu farz ettiği gibi, Ebu Bekir’i, Ömer’i, Osman’ı ve Ali’yi sevmeyi de farz etti. [Vesile]

♦ Sünnetime ve hulefa-i raşidin’in yoluna sımsıkı sarılın! [Buhari]

♦ Sahabe-i Bedir’den birine nasıl söz söylersin? Eğer sen Uhud dağı kadar altını infak etsen, onun derecesini bulamazsın. [Hakim]

♦ Cebrail geldi ve bana "Bedir’de hazır olanları nasıl sayarsınız?" dedi. Dedim ki, Hayırlılarımızdır. Dedi ki, Melaikeden Bedir’de bulunanlar da bizim nazarımızda meleklerin hayırlılarıdır. [Buhari]

♦ Allah-ü Teâlâ Bedir ehline rahmetiyle tecelli edip şöyle buyurdu: "Ne yaparsanız yapınız, Ben sizi şimdiden affettim.” [Hakim]

     
123456789101112131415161718192021