logo

logo

Gözlerimizin Nuru Efendimiz (s.a.v)

PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V)'İN AMCALARI VE HALALARI HAKKINDA

Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) amcaları; Haris, Kusem, Zübeyr (142), Hazma, Abbas, Ebu Talip (asıl adı Abdümenaf), Ebu Leheb (asıl adı Abdüluzza), Abdülka'be(143), Hacl (asıl adı Muğiyre), Dirar ve Ğeydak(144)

Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) halaları da; Safiyye, Atike, Erveya, Umeyme, Berre ve Ümmü Hekim el Beyda'dır.

Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) amca ve halalarından müslüman olanlar; Hz.Hamza, Hz. Abbas ve Hz. Safiyye'dir.


logo

(142) Zübeyr: Cumhurun görüşüne göre Za harfinin zammeli ve Ba harfinin de fethalı olarak yazılması şeklinde okunur. İbni'l Mağribi "Elinas Bi'ilmi'l Ensab" (sayfa 101) adlı eserinde şöyle demektedir: Ahmed bin Yahya elBelazuri'nin kavline göre Za harfinin fethalı ve Ba harfinin de kesreli olarak telaffuz edilmesi suretiyle okunur, en doğrusunu Allah bilir.
(143) O'nun lakabı da "Mukavim" olup, bu her iki isim ayrı iki kişiye aittir diyenler de vardır.
(144) Ğeydak: Ğayn'ın fethalı haliyle okunur - Cömertliğinden dolayı bu şekilde adlandırılmış olup adlı adı Mus'ab'dır. Bunun Nevfel veya Hacel olduğuna yönelik farklı rivayetler de vardır. İbni Kudame "Tebyin" adlı eserinde (sayfa 96) şöyle demektedir: Onların - yani Abdülmuttalib'in oğullarının - sayısı için Abdülkabe'yi çıkararak on diyenler de vardır. Bu ravilere göre Abdülkabe aslında Mukavvim'dir yine Ğeydak ile Hacl'in de aynı kişi olduğunu söylerler. Bkz. "Siretü İbn-i Hişam" (109/1), "Mearif" (sayfa 118), "Sarhü'l Mümred" (sayfa 143). Hacl: Bu ismin zabtını Allame Bamahrame, "Kelladetü'n Nahr" (h 31/1) adlı eserinde şu şekilde kaydetmiştir: Mühmel Ha ve sonra da fethalı Cim ile yazılır. İbni Nasuriddin de "Tavzihü'l Müştebih" adlı eserinde (233/2) ve Nevevi de "Tehzibu'l Esmai ve'l Luğat"da bu ismin zaptını tam aksi şekilde kaydetmişlerdir. Seyyid Kaf'da "Sarhü'l Mümred"de (sayfa 143) şöyle demektedir: "Cahl sözcüğüne gelince, bu sözcük fethalı Cim harfinin mühmel cezmeli Ha harfinin önüne gelmesi suretiyle telaffuz edilir." Yine "bu sözcük fethalı Ha harfinin mühmel cezmeli Cim harfinin önüne gelmesi suretiyle telaffuz edilir ve her iki durumda da ikinci harf sakin-cezmeli- olup harekeli değildir" denmiştir. Bkz. "Tavzihü'l Müştebih" (233/2), "Tabsiru'l Müntebih" (244/1), "Kamusu'l Muhit" ve "Tac'ül Arus" (Hacele Maddesi).